Pedagogisch beleid

In ons kinderdagverblijf werken we volgens de pedagogische inzichten van mevrouw Prof. Dr. J.M.A. Riksen-Walraven, als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de persoonlijke leerstoel Ontwikkelingspsychologie.

Pedagogische doelen

Zowel de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang als de kwaliteitseisen van Kinderdagverblijf Telraam zijn gebaseerd op de volgende vier pedagogische doelen:

  • een gevoel van emotionele veiligheid
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • de kans om zich normen en waarden eigen te maken.

Kinderdagverblijf Telraam heeft ervoor gekozen om te werken volgens de pedagogische inzichten van Marianne Riksen-Walraven en de methode Focussen, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze aanpak leidt tot een vruchtbare en veilige omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling en van primair belang. We onderscheiden drie bronnen van emotionele veiligheid:

  • vaste en sensitieve verzorgers
  • aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten
  • de inrichting van de omgeving.

Verder biedt ook de dagstructuur de kinderen houvast en veiligheid.

Sensitieve responsiviteit is belangrijk voor de kwaliteit van iedere relatie. Kinderen zitten op vaste groepen en vaste dagen op de opvang. Hierdoor komen ze steeds dezelfde en vertrouwde groepsgenoten tegen. Dat biedt emotionele veiligheid. De sfeer die Kinderdagverblijf Telraam uitademt is huiselijk, gezellig en veilig. Door de kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht voor kind en ouder.

Persoonlijke competentie

Elk kind is nieuwsgierig. Hij wil de wereld om hem heen ontdekken en de grenzen verleggen. Kinderdagverblijf Telraam biedt ze hiervoor de ruimte. Wij hebben een gevarieerd programma-aanbod, maar ruimte voor eigen inbreng is er ook!

Gedurende de dag brengen we een goede balans aan tussen gestructureerde en niet- gestructureerde activiteiten. Iedere groep heeft een dagritme, bestaande uit verzorg- en speelmomenten. Dat is afgestemd op de leeftijd en de behoefte van de kinderen. We nodigen kinderen uit om binnen de groep hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. Door te spiegelen (focussen) en de capaciteiten te benoemen, versterken we het leermoment van het kind. De pedagogisch medewerker stemt de communicatie af op de leeftijd, de situatie en de behoefte van het kind. Ons team heeft een rol als gids: begeleidend en versterkend waar het kind het nodig heeft.

Sociale competentie

Het begrip sociale competentie omvat een groot scala aan sociale kennis en vaardigheden. Het zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen en het voorkomen en oplossen van conflicten: dit zijn enkele voorbeelden van sociale vaardigheden.
Kinderen worden geboren met een enorm vermogen en een grote motivatie om te leren. Bij jonge kinderen lijkt ontwikkelen en leren vanzelf te gaan. Ze gaan uitdagingen aan, doen elkaar na en delen hun triomfen. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel uitmaken van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich tot goed functionerende volwassenen in onze samenleving.
Onze pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van de sociale competentie bij de kinderen. Zij beschikken over alle vaardigheden om de interactie tussen kinderen in goede banen te leiden.

Normen en waarden

Kinderen leren al snel te functioneren in een groter geheel: in de groep en in de maatschappij. De maatschappij bestaat uit verschillende culturen met verschillende normen en waarden. In onze groepen doen zich dagelijks veel interessante leermomenten voor. Onze pedagogisch medewerker heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van empathisch en sociaal gedrag. Daarom is een goede interactie tussen de pedagogisch medewerker en uw kind belangrijk.

Iedereen heeft recht op zijn eigen waarden en normen. We moeten openstaan voor elkaars waarden en normen en deze respecteren. Door het bieden van een veilige groeps- en buitenruimte, het organiseren van verschillende activiteiten en het leren omgaan met spelmateriaal maken we de kinderen bewust van de verschillen en leren wij hen deze te respecteren. Daarbij hechten we belang aan wat het kind zegt en we nemen dit serieus.