Oudercommissie

Kinderdagverblijf Telraam betrekt de ouders graag bij haar beleidsvorming. Wij hebben een oudercommissie (de oc van locatie nr. 14 kinderopvang en de oc.’s van locatie nr. 12 kinderopvang en BSO vergaderen gezamenlijk met inachtneming van het stemmingsrecht) waarin ouders zitting kunnen nemen. Deze commissie adviseert de directie van Kinderdagverblijf Telraam bij plannen en besluitvorming en is betrokken bij het opstellen van het jaarverslag.

Vergaderen

Zij komt drie à vier keer per jaar bijeen.
De oudercommissie organiseert onder meer de Dag van de Pedagogisch Medewerker en de jaarlijkse zomerborrel.

Taken en bevoegdheden

De oudercommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderdagverblijf Telraam zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • De oudercommissie heeft een klankbordfunctie voor de directie van Kinderdagverblijf Telraam. Zij verneemt op systematische wijze wat er bij de ouders leeft.
  • De oudercommissie van Kinderdagverblijf Telraam heeft adviesrecht aangaande de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.

In de hal van onze vestiging hangt meer informatie over de oudercommissie, alsmede de geplande vergaderdata.
U kunt de oudercommissie per e-mail bereiken: octelraam[ad]gmail.com