Wet- en regelgeving

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Volgens de Wet kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Dat betekent dat kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

GGD

De GGD toetst in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen staan in de Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang

De aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben samen de wettelijke kwaliteitseisen ingevuld in landelijke kwaliteitseisen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Hierin staan onder meer de eisen met betrekking tot het pedagogisch beleid, de normen voor de beroepskracht-kind-ratio, de minimaal beschikbare ruimte per kind en het opleidingsniveau van de medewerkers. Voor meer informatie over de Wet kinderopvang verwijzen wij u naar de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

Governance Code

Als kinderopvangorganisatie hebben we een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij vormen een kwetsbare groep in onze maatschappij. Het is dan ook van groot belang om een integer en transparant bestuur en toezicht te hebben. Speciaal voor de kinderopvang is er een Governance code geschreven die Kinderdagverblijf Telraam toepast.
De Brancheorganisatie Kinderopvang, waarbij Kinderdagverblijf Telraam is aangesloten, heeft de Governance code vertaalt in zes stappen. Deze zes stappen zijn: visie, het organiseren van tegenspraak, kwaliteit bevorderen, integriteit, transparantie en risicobeheersing.

Meldcode

Kinderdagverblijf Telraam werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Binnen onze organisatie fungeren de directeur en de leidinggevende als aandachtsfunctionaris. Onze medewerkers worden getraind in het zo vroeg mogelijk signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vierogenprincipe

Een situatie waarin een groep kinderen lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Daarom stelde de GGD het vierogenprincipe verplicht in de kinderopvang. Dit principe is gebaseerd op het uitgangspunt dat vier ogen en vier oren voor meer transparantie in de kinderopvang zorgt.
Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht.

Kinderdagverblijf Telraam heeft de volgende maatregelen getroffen:

  • De directie is gevestigd in hetzelfde gebouw als waar de opvang plaatsvindt.
  • Er werken twee medewerkers op de groep. Op deze manier is er altijd zicht op wat de collega doet.
  • Als er een uitstapje vanuit de kinderopvang met de kinderen wordt gemaakt, gaan er altijd ten minste twee pedagogisch medewerkers mee.
  • Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden lopen regelmatig elkaars groepsruimtes onaangekondigd binnen.
  • Er is een open aanspreekcultuur. Door het bevorderen van een open aanspreekcultuur zorgen we ervoor dat medewerkers elkaar feedback durven te geven. Het is een terugkerend aandachtspunt in de dagelijkse praktijk en het teamoverleg.
  • Er zijn ramen tussen de groepsruimtes, de gang en de verschoonruimtes, zodat er goed zicht is op de verschoonruimte.
  • Er worden audiovisuele middelen ingezet, zoals een babyfoon.
  • Praktische zaken, zoals luiers en dergelijke, zijn verdeeld over de groepen zodat we daarvoor bij elkaar naar binnen lopen.