Klachten

Uw kind is bij het team van Kinderdagverblijf Telraam in goede handen. Maar ook kinderopvang is mensenwerk, dus kan er wel eens iets mis gaan. Als u niet tevreden bent dan horen wij dat graag van u.

Interne procedure

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over onze activiteiten, onze diensten en/of personen die bij ons werkzaam zijn. Vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Het is raadzaam om hiervoor een afspraak te maken zodat er voldoende tijd is om ongestoord te kunnen praten.
Mocht het voorkomen dat u zich niet voldoende gehoord voelt of er geen duidelijke of wenselijke oplossing gevonden wordt, dan raden wij u aan direct een afspraak te maken met de directie van Kinderdagverblijf/BSO Telraam. Zij fungeert als klachtenfunctionaris. Zij zijn te bereiken per email: info@kdvtelraam.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend (via het klachtenformulier welke is te vinden in het digitale kinddossier van Bitcare of middels een geprinte versie op kantoor).

Het gesprek vindt zo spoedig mogelijk – maximaal binnen twee weken – plaats. Ons uitgangspunt is om in gezamenlijkheid te zoeken naar een goede oplossing.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders/oudercommissie de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie

Externe procedure

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. De ouder/oudercommissie kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kinderdagverblijf/BSO Telraam, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie

De contactgegevens zijn als volgt:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl